Stephen Covey: Jaké je centrum vašeho života?

0
1617
Ve světoznámé knize 7 návyků vůdčích osobností píše její autor Stephen Covey o konceptu centra života. Centrum života odráží hodnoty a představy jednotlivce, jehož veškeré rozhodování je napřed posouzeno z hlediska těchto řídících hodnot. Centrum postavené na správných principech charakteru a morálky, podle kterého vědomě svůj život vedeme, rozšiřuje naše schopnosti, dovednosti a znalosti ve všech oblastech, které jsou pro nás důležité. Naopak centrum postavené na nesprávných principech nebo centrum zaměřené výlučně na jednu oblast dělají z člověka pouze reaktivního a nevyrovnaného jedince.
Důležitost centra

Centrum života je zdrojem pro čtyři základní faktory v naší každodenní cestě za vytčenými cíly – je to jistota, směrování, moudrost a síla. Jistota znamená vědomí naší vlastní hodnoty, pramení z ní naše identita a citová stabilita. Směrování se sestává z norem a kritérií plynoucích z našich vnitřních hodnot, představuje mapu souřadnic, podle kterých určujeme, jakým směrem se budeme ubírat. Moudrost lze vnímat jako způsob nazírání na život, styl vnímání souvislostí mezi jeho různými oblastmi. Zahrnuje integritu, bystrost a úsudek. Síla je schopnost jednat, aktivně usilovat o dosažení cíle. Její součástí je nejen síla činit rozhodnutí a volby, ale také umění překonávat neprospěšné návyky a vytvářet nové, produktivní.

Alternativní centra

Stephen Covey ve své knize podrobně popisuje alternativní centra života, kterými se lidé spíše nechávají řídit a unášet. Pro jednotlivce je nesnadné, aby ve svém životě odhalil alternativní centrum, které mu zabraňuje dosáhnout opravdového potenciálu. Podívejme se na pár základních příkladů takovéto situace:

Soustředění na partnera v manželství
Manželství je velmi důležitou prioritou a věnovat se rozvoji tohoto obohacujícího vztahu je zcela správné. Přestože se zdá, že je správné soustředit se na partnera, z pozorování vyplývá něco jiného. Pokud soustředění vyústí v citovou závislost, která je častým jevem v manželských poradnách, každá oblast našeho života je ovlivněna vývojem vztahu. Pokud se manželství dostane z rovnováhy, má to okamžitý dopad na všechny ostatní důležité oblasti života. Jistota plyne z emocionálních nálad toho druhého, směrování je určené uspokojením okamžitých citů.
Soustředění na rodinu
Stejně jako u manželství je rodina vnímána jako logické zaměření v životě, a pokud je v rovnováze s ostatními hodnotami, je to zcela správné. Lidé, u kterých toto soustředění překročí hranici rovnováhy, mají sklon odvozovat svůj pocit jistoty a hodnoty od stavu rodiny, jejího společenského postavení a vzájemných vztahů. Jakmile rodinu něco ohrozí, tito lidé ztrácí svou jistotu a směrování.
Soustředění na práci
Zaměření na kariéru je častým centrem života. Veškerá jistota a smysl vnitřní hodnoty jsou odvozovány z úspěchu v práci a vše, co jej může ohrozit, ohrožuje zpětně vlastní identitu. Směřování je určeno pouhým zájmem o výsledek a moudrost je omezená na odborné znalosti, což činí člověka nevýkonným v dalších částech života.
Zaměření na zábavu
Dnešní společnost je obklopována zábavou a chce být bavena. Rekreace je naprosto v pořádku, pokud se jí člověk věnuje v rozumné míře. Člověk zaměřený pouze na zábavu odvozuje svou hodnotu z požitků a proto vyhledává stále větší a lepší. Jelikož nelze neustále zvyšovat pocit uspokojení, dostaví se pocit frustrace a prázdnoty. Směřování, moudrost a síla jsou velmi omezené.
Můžeme jmenovat další alternativní centra jako jsou přátelé, vlastnictví, člověk samotný, církev nebo peníze. Alternativní centra se v čase u lidí mohou samozřejmě měnit, a proto je dobré pozorovat z čeho vychází náš hlavní pocit jistoty, který je jedním z nejvýraznějších ukazatelů.
Centrum podle principů

Centrum založené na principech má jednu hlavní odlišnost od všech alternativních center. Principy jsou fundamentální pravdy, které se nemění v čase, faktory jako rodina, manželství a zábava však ano. Díky tomu život s alternativními centry připomíná jízdu na horské dráze, kdežto centrum založené na zásadách dodává trvalý a stabilní základ pro rozvoj všech čtyř klíčových faktorů.

Centrum postavené na neměnných principech charakteru a správných zásad dodává člověku svobodu volit a jednat v nejlepším zájmu pro naplnění osobního poslání. Přináší jistotu, protože směrování je založeno na moudrostech ze všech oblastí, a proto jednotlivec může proaktivně zvážit své rozhodnutí a vybrat vždy to nejlepší. Charakteristický je pocit hlubokého uspokojení pramenící z jistoty, že okolnosti a vnější faktory nemají moc nad směrem, kterým se ubírá budoucnost.
Rozhodování

Lidé s alternativními centry se rozhodují hlavně na základě impulzivních emocí pramenících z toho, jak velké ohrožení pro jejich centrum daná volba znamená. Každou situaci hodnotí z hlediska výhodnosti pro své zaměření. Důležité je, že toto hodnocení není na vědomé rovině, ale děje se naprosto automaticky a samozřejmě. Přestože často vyvolává rozpory v člověku samotném, není snadné tento vzorec chování u sebe bezprostředně analyzovat.

Lidé se zaměřením na principy nejsou vláčeni svými pocity, ale rozhodují se a volí mezi alternativními řešeními, která vnímají jako rozhodnutí s dopadem na celkový život zahrnující všechny oblasti. Nejvýraznějším znakem je jakákoliv absence manipulace lidmi, nebo okolnostmi a pocit uspokojení, protože volby jsou založeny na principech. Rozhodnutí učiněné na základě principů vede vždy k nejlepšímu výsledku a dává možnost komunikovat s ostatními z pozice nezávislého a silného člověka.
Jakmile postavíte centrum svého života na zásadách a principech, jste spokojení se svými rozhodnutími a veškerou aktivitu děláte s radostí a pocitem uspokojení. Pro úplné pochopení základních principů a zásad si přečtěte vynikající dílo Dr. Coveyho o 7 návycích vůdčích osobností,  změnu ve svém životě poznáte stejně jako miliony lidí před vámi…

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here