Isaac Newton: Nejvlivnější vědec všech dob

2
2064

Isaac Newton, génius moderní vědy, se narodil ve Woolsthorpu v Anglii roku 1643. Jako dítě měl velice šikovné ruce a bavil se vytvářením nejrůznějších modelů vodních mlýnků a hodin všech typů. Své sluneční hodiny upevňoval se souhlasem majitelů na různá stavení a údajně byly velice přesné. V osmnácti letech vstoupil na Cambridgeskou univerzitu, kde rychle vstřebal všechno, co skýtala tehdejší věda a matematika, a brzy se pustil do samostatného výzkumu. Anglický filozof Francis Bacon předpovídal, že pokud se věda uplatní v technice, může přivodit převrat ve způsobu života lidstva. Dávno před Newtonem vědci jako Koperník a Galileo odstranili některé mylné představy staré vědy, ale stále nebyly formulovány zásady, které by tato zdánlivě nesouvisející fakta povýšila na jednotnou teorii umožňující vědecké předpovědi. Právě takovou teorii Isaac Newton předložil a moderní vědě tím udal takový směr vývoje, jaký zaujímá dodnes.

“Pokud jsem někdy uskutečnil nějaké hodnotné objevy, vděčím za ně spíš své trpělivosti a pozornosti, než jakýmkoli jiným schopnostem.”

Prvním objevem, který zveřejnil ve svých 29 letech, byla průkopnická práce o podstatě světla. V sérii pečlivých pokusů Newton objevil, že obyčejné bílé světlo je směsicí všech barev duhy a zabýval se také zákony odrazu a lomu světla. S využitím těchto zákonů zkonstruoval první hvězdářský dalekohled stejného typu, jaký se dodnes používá ve většině předních astronomických observatoří. Newton byl také první matematik, který vyvinul integrální počet, nejdůležitější objev v moderní teorii matematiky a nástroj, bez kterého by se věda nemohla dále rozvíjet.

“Člověk se musí rozhodnout buď nic nového nevytvořit, nebo se stát otrokem, aby nové obhájil.”

Nejdůležitější přínos lidskému vědění však spadá do oboru mechaniky. Galileo objevil první zákon pohybu, který objasňuje, jak se předměty pohybují, když nejsou podřízeny žádným vnějším silám. V praxi jsou ale vnějším silám podřízeny všechny předměty. Newton ve svém proslulém druhém zákonu dynamiky poukazuje na to, že zrychlení předmětu se rovná čisté síle vykonávané na předmět vydělené hmotou předmětu. Jeho třetí zákon dynamiky pak konstatuje, že každá akce (fyzická síla) vyvolává stejnoměrnou a protichůdnou reakci. Spolu s Newtonovým nejslavnějším gravitačním zákonem, který popisuje, jakým způsobem na sebe navzájem působí dvě tělesa, tvoří tento soubor zákonů ucelenou soustavu, díky níž se dá zkoumat převážná většina běžných mechanických jevů, od kývání kyvadla až po pohyb planet sluneční soustavy.

“Ani jeden veliký objev se nerodil bez smělého odhadu.”

V roce 1687 zveřejnil Newton své velké dílo Matematické zásady filozofie přírody, v němž předložil svůj gravitační zákon a zákony dynamiky, a ukázal, jak se dá pomocí těchto zákonů přesně předvídat pohyb planet kolem Slunce. Proto je často považován také za největšího ze všech astronomů. Podíváme-li se do rejstříku jakékoliv encyklopedie vědy, najdeme tam více odkazů na Newtona než na libovolného jiného vědce. Výčet všech Newtonových objevů přesahuje možnosti tohoto článku. Již za svého života sklízel nejvyšší obdiv, byl zvolen členem Britské královské společnosti a posléze i jejím prezidentem. Po jeho smrti roku 1727 byl pochován ve Westminsterském opatství – jako první vědec, kterému se takové pocty dostalo.

2 KOMENTÁŘE

 1. POZNÁMKY:
  I. Symbolický had judaismu
  Protokol III. začíná odkazem na symbolického hada judaismu. V doslovu k vydání Protokolů z roku 1905 Nilus podává následující zajímavé vysvětlení tohoto symbolu:
  „Podle záznamů tajného židovského sionismu, Šalamoun a další židovští učenci již v roce 929 před Kristem vymysleli teoreticky plán na mírové dobytí celého světa Sionem. V průběhu historie byl tento plán detailně rozpracováván a dokončován muži, kteří byli postupně zasvěcováni do této otázky. Tito učení muži určili mírové prostředky na dobytí světa pro Sion se lstivostí symbolického hada, jehož hlava měla představovat ty, kteří jsou zasvěceni do těchto plánů židovské světovlády, a tělo hada mělo představovat celý židovský národ. Když tento had pronikl do srdcí národů, podkopal a pohltil všechnu nežidovskou moc těchto států. Je předpovězeno, že had, který se přesně drží svého plánu, nedokončí svou práci, dokud jeho hlava opět nedosáhne Sionu a dokud tímto způsobem nedokončí kruh kolem Evropy – a dokud, po spoutání Evropy, neobemkne celý svět. Toho má být dosaženo s použitím všech prostředků k ekonomickému podrobení všech zemí. K návratu hlavy hada k Sionu může dojít až poté, co budou svržení všichni panovníci Evropy, až bude všeobecně panovat zkáza a ekonomická krize, která bude přivozena duchovní demoralizací a morální korupcí, s vydatnou pomocí židovských žen, namaskovaných jako Francouzsky, Italky, atd. Ty jsou nejspolehlivějšími rozšiřovatelkami prostopášnosti do životů vůdčích mužů v čele národů. Mapa postupu symbolického hada vypadá následovně: – První etapa v Evropě byla v Řecku roku 429 př. Kr., kde, v době Perikla, se had poprvé začal prokousávat k moci v zemi. Druhá etapa byla v Římě v době Augusta kolem roku 69 př. Kr. Třetí v Madridu v době Karla V. kolem roku 1550 po Kr. Čtvrtá v Paříži kolem roku 1790 v době Ludvíka XVI. Pátá v Londýně roku 1814 (po pádu Napoleona). Šestá v Berlíně roku 1871 po Prusko-francouzské válce. Sedmá v Petrohradě, nad nímž hlava hada táhne roku 1881. [Tento had nyní směřuje na americký kontinent a do spojených států, kde je částečně identifikován jako Rada pro zahraniční vztahy (Council of Foreign Relations, CFR) a „Trilaterální komise“.] Ve všech těchto státech, které protnula dráha hada, byly otřeseny základy státního zřízení; Německo, se svou zdánlivou mocí, netvoří výjimku z tohoto pravidla. Německo a Anglie, pokud jde o ekonomické podmínky, jsou ušetřeny, ale pouze do té doby, než bude hadem dosaženo dobytí Ruska, na něž je nyní [tj. r. 1905] soustředěno veškeré úsilí. Další postup hada není na této mapě vyznačen, ale šipky naznačují pohyb směrem na Moskvu, Kyjev a Oděsu. Nyní je nám velmi dobře známo, do jaké míry tvoří posledně jmenovaná města militantní židovská rasa. Konstantinopol je vyznačena jako poslední etapa postupu hada předtím, než dosáhne Jeruzaléma. (Tato mapa byla nakreslena několik let předtím, než se objevili „Mladoturci“ – tj. židovská revoluce v Turecku.)
  II. Pojem Gojím, znamenající pohan nebo ne-Žid, je používán všude v Protokolech a pan Marsden se jej přidržuje.

  PROTOKOLY SIONSKÝCH

 2. ENERGIE je schopnost koinat ZMĚNU ktero Newton svým popisem či :teorii: DRZI PRI ZEMI neboli na DEAZE.

  JE TO omyl a nebo UMYSLNY P O D V O D

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here