Vztahy se mají budovat v rodině i obchodu! Proč?

0
2100

Vztahy jsou nedílnou součástí našich životů. Protínají jej jak v rovině profesionální, tak v rovině soukromé. Některé trvají pouhých pár okamžiků, jiné představují pevné pouto, jež je naší součástí po celý život. A aby takový vztah nebyl jen letmým vzplanutím či neudržitelným záchvěvem zdánlivě připomínající pevné pouto, je třeba o něj pečovat, budovat jej a hýčkat si ho jako poklad.

vztahy

Vztahy v našem životě

Vztahy k lidskému životu patří stejně jako dýchání. Již řečtí filozofové řekli, že „člověk je tvor sociální“, a toto moudro platí dodnes. Lidé totiž dnes a denně přicházejí do interakce se svým okolím. Celý příběh začíná už v kolíbce, kde si dítko vytváří pevné pouto se svou rodinou. Posléze je však dítě „vrženo do víru světa“ a na pískovišti přichází první zkouška, která bude prostupovat jeho celým životem, a to je získávání a budování vztahů. Ten malý tvoreček si to sice ještě zcela neuvědomuje a otázkou je, zdali si to vůbec někdy uvědomí. Ne každý chápe, že jakékoliv partnerství je založeno na důvěře a hýčkání, nikoliv však hýčkání toho druhého, ale hýčkání jejich vztahu. Nezáleží na tom, zdali se jedná o dětské přátelství z pískoviště, lásku ze školy či obchodního společníka, s nímž jsme rozjeli business na vysoké. Všechny tyhle vztahy se mohou stát trvalou součástí našeho života. Vždyť vztah je jako víno či dub, je totiž schopný vyzrát.

Podobnost vztahů

Možná si říkáte, že nelze na jednom místě hovořit o vztahu mileneckém a obchodním současně. Opak je ale pravdou. Všechny vztahy jsou si do značné míry hodně podobné. V každém vztahu jsou dva lidé. Každý z nich stojí na jiném konci lana, neboť každý z nich má nějaká očekávání, která jsou na začátku velmi často rozdílná. Aby se nezačali o ono lano přetahovat, musejí mezi svými očekáváními najít kompromis. Po čase ladění očekávání, tužeb a přání zjistíte, že vaše očekávání jsou více méně stejná. Dokonce i ona očekávání jsou velice podobná jak v mileneckém, tak i v obchodním vztahu. Vždy budete toužit po vzájemné důvěře a po plnění slibů.           

Pravidla fungujícího vztahu

Ve světě, který je založený na vztazích a neustálé, všudypřítomné interakci s lidmi, by chtěl každý vědět, zdali existují obecná pravidla pro fungující vztah. Pravdou je, že nikdo vám nemůže říct, že taková pravidla zná. Důvodem toho je, že přes podobnost vztahů je stále každý vztah specifický, neboť každý člověk je originál. Na druhou stranu podle rozsáhlé literatury o mezilidských vztazích existují dvě základní zásady, které by měly platit stejně dobře jak pro vztah plný lásky, tak i pro vztah s klientem.

  1. Vztahy se musí rozvíjet.
  2. Úspěšné vztahy jsou založeny na funkčních i emočních potřebách.

Ono je totiž téměř jisté, že stagnující osobní vztah s největší pravděpodobností selže, stejně tak jako vztah založený na uspokojování funkčních potřeb, neboť takový vztah je sice v dané době a pro daný okamžik zábavný, ale jen horko těžko vydrží, natož aby vzrostl. A takové zásady jsou stejně dobře uplatnitelné v obchodním čili profesním životě, neboť i vztah s obchodním partnerem či klientem musíte stále rozvíjet. Je zapotřebí vytvořit systém důvěry a ve vztahu mu nabízet něco nového. Toho je dosaženo plněním slibu, tedy splněním očekávání spojeným s daným produktem či službou. Dále pak i v obchodním prostředí daleko lépe vytvoříte, udržíte a rozvinete vztah založený jak na funkčních, tak i emočních potřebách. V prvé řadě onen vztah musí plnit svoji funkci a musí být přínosný pro obě strany. V druhé řadě je velice atraktivní a lákavé, jestliže klient či obchodní partner zná vás i váš příběh.

Vztah není samozřejmost

I přes výše uvedené se mnohým může zdát, že není zapotřebí se zaobírat důležitostí budování vztahu. Vždyť partnera, ať už v soukromém, či profesním životě, stačí získat a vytvořený vztah nadále udržovat. Je to přeci něco, co je automatické. Každý vztah přeci někdy stagnuje, vždyť všechno poprvé jednou pominou. Každý vztah někdy skřípe, vždyť lidé se hádají, protože se snaží upřednostňovat či upozorňovat na svoje potřeby. S tím nemůžeme jinak než souhlasit. Stagnaci je totiž zapotřebí vnímat jako motivaci či iniciátor pro změnu a pro předcházení jiným stagnacím, které by ještě mohly ve vztahu přijít. Stejně tak hádky je nutno vnímat jako možnost pročištění vzduchu. Avšak takové pohodlí si může dovolit jen ten, co ví, že u každé hádky musí být navrženo řešení. On vztah totiž není samozřejmost, tak jako není samozřejmostí, že každé víno vyzraje do plné chutě. A vy přece stojíte o vynikající víno s plnou chutí i vůni, toužíte po vztahu s nábojem a společnými hodnotami, kde vám je druhý oporou. A na takovém vztahu se musí pracovat.

Co znamená pracovat na vztahu?

Po té, co si uvědomíte, že vztah není samozřejmost, jste na dobré cestě vytvořit pevné pouto na celý život. Zůstaneme-li nyní v rovině soukromé, tedy u vašeho životního partnera, měli byste stavět hlavně na důvěře. Důvěra, společné hodnoty, vytváření krásných okamžiků a hluboký cit jsou prvky, jež nesmí žádný fungující vztah postrádat. Váš životní partner by měl být vaším důvěrníkem, vaším nejlepším přítelem, vaším milencem a hlavně by měl být součástí vás samotných. K tomu, jak toho docílit, není jednoznačný pracovní plán. Pravdou je, že jediným vodítkem k budování vztahu je samotný partnerský vztah.

Pár slov závěrem

Celý článek jsme se zabývali hlavně vztahy partnerskými a obchodními, ale na závěr je třeba dodat, že i vztah rodinný si zaslouží budovat. Nezáleží na tom, zdali jste matkou či dcerou, otcem či synem, vztahy s vašimi dětmi, rodiči či sourozenci jsou vzácnost. Při jejich budování můžete vytvořit vzácnost, které si budete vážit po celý život.

© Markéta Vlková

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here