Nechte hovořit své tělo, 1. část

0
1497

Dovednost, kterou oceníte

Navzdory zažitým představám jsou při slovním sdělení určující právě gesta a mimika, která mohou podpořit slovní obsah, nebo naopak způsobit, že vaše vystupování není přesvědčivé, aniž byste zcela jednoznačně věděli proč. Znalost řeči těla tak může být výborným vodítkem pro budování vaší kvalitní image a cestou k dokonalejšímu vystupování, ale i neocenitelnou pomocí v situacích, kdy se snažíte odhalit pravé motivace a myšlenky svého protějšku. Ačkoliv se nikdo nenaučí číst druhým myšlenky díky znalostem řeči těla, jedná se o dovednosti, které lze s úspěchem využít v pracovním i osobním životě.

Od pochopení sebe sama k pochopení druhých

Dokonalejší pochopení sebe sama a porozumění signálům druhých samozřejmě není jen otázkou znalostí o významech neverbální komunikace, klíčová je jejich aplikace a interpretace v praxi. Cesta k pochopení lidských reakcí a skrytých motivací mezilidských vztahů tedy nevede k cíli okamžitě, je třeba nejen znát zákonitosti řeči těla a lidského vyjadřování, ale i pokusit se v každodenním jednání o neustálé zdokonalování.

Porozumění řeči těla pomáhá k úspěchu

I proto, že se nejedná o dovednost samozřejmou, lidé, kterým se podaří řeč těla ovládnout,  jsou velmi úspěšní a díky zvládnutí specifických dovedností neverbální komunikace se jim profesně daří. Současná doba klade na manažery a odborné pracovníky stále vyšší požadavky, mnoho z nich se bez schopnosti lépe vystupovat a rozumět druhým neobejde. Kromě znalosti svého oboru jsou tak nuceni neustále zdokonalovat komplexní soubor dovedností, mezi kterými je kladen důraz především na tzv. soft skills, které určují, jakým způsobem komunikujete s dalšími zaměstnanci, podřízenými a klienty, do jaké míry jste schopni přesvědčit své okolí a prezentovat služby a produkty.

Úloha myšlení, vnímání, postoje a emocí

Řeč těla je ovlivněna mnoha faktory, které na ni působí. Jedná se o faktory myšlení, vnímání, vnitřní postoj a vaše pocity. Složka myšlení představuje nejen znalosti a zkušenosti, ale také prostor pro imaginaci a kreativitu. Vnímání zastupuje naše smysly, čím lépe jsme schopni vnímat, tím více informací máme k dispozici. Vnitřní postoj souvisí s motivací a pohnutkami k jednání, odhaluje vědomé či nevědomé motivy našeho jednání. Vzhledem k tomu, že vždy jednáme z pozice našeho osobního vnitřního postoje, ovlivňuje automaticky i řeč těla. Pocity mívají často větší vliv, než bychom si přáli. Emoce se projevují nezávisle na naší vůli a ačkoliv je mnohdy skrýváme, projeví se v řeči těla.

Jak vnímat své okolí aktivně

Úloha vnímání je pro porozumění řeči těla klíčová. Podle toho, jak intenzivně se nám daří vnímat partnera, získáváme ze signálů informace o situaci. Proces vnímání je často spojen s nevědomými procesy, příjem nejrůznějších signálů při setkání s jinou osobou probíhá rychleji, než jsme schopni vědomě analyzovat. I z toho důvodů nám vnímání často při srovnávání vědomých a nevědomých složek nabízí neurčité pozitivní nebo negativní pocity, aniž bychom přesně odhalili jejich původ. Jedná se o cenné informace, které nám umožňují reagovat na sdělení našeho protějšku a korigovat svou řeč těla.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here